ความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้มาติดต่อ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: 21 กรกฎาคม 2564

เรียน ผู้มาติดต่อ

          บริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จํากัด (“เรา”) ให้ความสําคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และข้อมูลส่วนบุคคลของ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับท่าน หรือธุรกิจของท่าน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ดังนั้นเราจึงจัดให้มีประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เพื่ออธิบายถึงการเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม โดยรวมถึงข้อมูลที่ท่านมอบให้แก่เราเกี่ยวกับตัวท่านเอง หรือบุคคลที่มีความ เกี่ยวข้องกับท่าน หรือธุรกิจของท่าน (“ท่าน”)
 • วิธีที่เรานําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้
 • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • ทางเลือกที่เรานําเสนอให้ท่าน รวมถึงวิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการดําเนินการให้ข้อมูลส่วน บุคคลของท่านเป็นปัจจุบัน
 • สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

          เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะในกรณีที่เรามีความจําเป็น และเหตุผลที่เหมาะสมในการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น โดยอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลากหลายประเภท และประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรา เก็บรวบรวมนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น

 • ข้อมูลที่ได้รับหรืออาจได้รับเมื่อท่านเข้าใช้ระบบ หรือเครื่องมือและเว็บไซต์ รวมถึงช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ของเรา เช่น เครื่องถ่ายรูปบัตรประชาชนหรือใบขับขี่
 • การสนทนาระหว่างท่านกับเราผ่านการสัมภาษณ์ และ/หรือการประชุมผ่านช่องทางอื่น เช่น กล้องวงจรปิด (CCTV) อุปกรณ์บันทึกภาพ และ/หรือเสียง เป็นต้น
 • ข้อมูลที่ได้รับเมื่อท่านกรอกเอกสาร (เช่น แบบสอบถามเพื่อคัดกรองการติดเชื้อโควิด)

          ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราอาจเก็บรวบรวมมีดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนตัว: ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด ตําแหน่ง บริษัท หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน หมายเลขอื่น ๆ ที่ราชการออกให้ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏอยู่บนเอกสารที่รัฐออกให้เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน สัญชาติ ภาพบนบัตรประจําตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง ทะเบียนรถยนต์ลายมือชื่อ ข้อมูลการจดจําใบหน้า ประวัติการเดินทาง และเสียง รูปภาพ ภาพหรือบันทึกจากกล้องวงจรปิด (CCTV)
 • ข้อมูลการติดต่อ: ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อผู้ขอติดต่อ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data):
            o ข้อมูลศาสนา
            o ข้อมูลทางการแพทย์ ข้อมูลสุขภาพ

          นอกจากนี้เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของท่านบางประเภทเพื่อใช้ประกอบบันทึก ข้อมูลผู้มาติดต่อกับเรา อย่างไรก็ตาม เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้เราสามารถทําได้

          ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลใด ๆ แก่เรา ท่านตกลง และรับรองว่าท่านได้แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบ แล้วว่าเราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งได้แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงประกาศความเป็น ส่วนตัวของเราแล้ว และในกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด ท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวตาม รูปแบบ และเนื้อหาที่เรากําหนดสําหรับการที่เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวแล้ว หรือมีสิทธิโดยชอบ ด้วยกฎหมาย หรือได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวให้เป็นตัวแทนในการให้ความยินยอมแก่เราในนามของบุคคลนั้น โดย ความยินยอมดังกล่าวต้องเป็นความยินยอมที่ให้โดยอิสระจากบุคคลนั้น

2. วิธีที่เรานําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้

          เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะในกรณีที่เรามีความจําเป็น และเหตุผลที่เหมาะสมในการประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลเท่านั้น ทั้งนี้ เราจะใช้ฐานทางกฎหมายอย่างน้อยหนึ่งฐานดังต่อไปนี้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย - เมื่อเรามีความจําเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตาม กฎหมาย หรือภาระข้อผูกพันตามกฎหมาย
 • ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย - เมื่อเป็นประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเราที่จะประมวลผลข้อมูลส่วน บุคคลของท่านตามที่กฎหมายอนุญาต เว้นแต่ที่เราเห็นว่าประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรามีความสําคัญ น้อยกว่าประโยชน์และสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของท่าน
 • ฐานความยินยอม - เมื่อท่านให้ความยินยอมกับเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ใดวัตถุประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ

          อย่างไรก็ตาม เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน ยกเว้นใน กรณีที่กฎหมายอนุญาตให้เราทําได้

          เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ของท่านภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และฐานทางกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 

วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคล

การมาติดต่อ

·  เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงตัวตนของผู้เข้ามาติดต่อและใช้ ประกอบบันทึกข้อมูลผู้มาติดต่อกับเรา เช่น บัตรประจําตัว ประชาชน

·  เพื่อให้เราสามารถทราบความเสี่ยงที่จะมีอาการติดเชื้อ Covid19

·  ฐานความยินยอม

·  ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย

·  ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

การบริหารจัดการความปลอดภัยและความเสี่ยง

·  เพื่อป้องกันอาชญากรรม บริหารจัดการความปลอดภัย และ สุขลักษณะของเรา เช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายใน และโดยรอบร้านอาหาร และ/หรือพื้นที่ของเรา ซึ่งอาจมีการเก็บ ภาพเคลื่อนไหว หรือบันทึกเสียงของท่าน

·  เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ปฏิบัติงานของเรา

·  เพื่อจัดทํารายงานการตรวจสอบสรุปการแก้ไข และแนวทาง ป้องกันภายใน

·  เพื่อจัดการกับข้อพิพาททางกฎหมาย

·  เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

·  ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย

·  ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

           เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในประกาศ ความเป็นส่วนตัวนี้ หากเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิมเติมซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบ และขอความยินยอมจากท่านก่อนการประมวลผลดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้เรา ดําเนินการดังกล่าวได้โดยไม่ต้องอาศัยความยินยอมของท่าน ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิให้ความยินยอม หรือปฏิเสธการประมวลผล ส่วนบุคคลของท่านได้

          กรณีที่ท่านปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา

          ในกรณีที่เราจําเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่กฎหมายอนุญาต และท่านไม่ให้ข้อมูลส่วน บุคคลกับเรา เราอาจไม่สามารถปฏิบัติตามภาระข้อผูกพันที่เรามีอยู่ หรือจะมีต่อท่าน และอาจไม่สามารถดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านต่อได้

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

          เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะในกรณีที่เรามีความจําเป็น และเหตุผลที่เหมาะสมในการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น ซึ่งอาจรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้

 • จําเป็นต้องรายงานตามกฎหมาย ดําเนินคดี ใช้สิทธิตามกฎหมาย หรือปกป้องสิทธิตามกฎหมาย
 • กระทําไปเพื่อประโยชน์ของธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา (เช่น เพื่อบริหารความเสี่ยง เพื่อการรายงานภายในองค์กร เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อยืนยันตัวตน เป็นต้น)
 • ขอความยินยอมจากท่านเพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่น และท่านได้ให้ความยินยอมในการ ดําเนินการนั้น

          เราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่นดังต่อไปนี้

 • บริษัทในเครือของเรา
 • ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแลผลประโยชน์ใด ๆ ของท่าน รวมถึงคนกลาง บุคคลผู้ติดต่อ และตัวแทนของท่าน เช่น ผู้รับมอบอํานาจ ทนายความ เป็นต้น
 • หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย รัฐบาล ศาล หน่วยงานระงับข้อพิพาท ผู้ตรวจสอบบัญชี และบุคคลใด ๆ ซึ่งถูก แต่งตั้ง หรือร้องขอ ให้ตรวจสอบกิจกรรมการดําเนินงานของเรา
 • บุคคลอื่นใดซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทใด ๆ ทีเกิดขึ้น
 • หน่วยงานป้องกันการทุจริตซึ่งใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยืนยันตัวตนของท่าน และสืบหา และป้องกันการทุจริต รวมถึงอาชญากรรมทางการเงิน
 • บุคคลใด ๆ ที่เราได้รับคําสังจากท่านให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลดังกล่าว

          การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

          เราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เพื่อปฏิบัติตามข้อกําหนดทางกฎหมาย เพื่อปกป้อง คุ้มครองประโยชน์สาธารณะ และ/หรือเพื่อผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา โดยกฎหมายของบางประเทศอาจ กําหนดให้เราต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทให้กับบุคคลตามที่กฎหมายดังกล่าวกําหนด (เช่น เปิดเผยให้กับ หน่วยงานจัดเก็บภาษีเป็นต้น) ในกรณีนี้ เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่มีสิทธิเห็น หรือเข้าถึงข้อมูลส่วน บุคคลดังกล่าวเท่านั้น และจะกําหนดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เหมาะสม

4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

          เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าที่จําเป็นเพือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศความ เป็นส่วนตัวนี้ เว้นแต่จะมีการขยายระยะเวลาตามที่ถูกร้องขอ หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เมื่อเราไม่มีความจําเป็น จะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะดําเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ หรือถ้าในกรณีที่ไม่อาจจะเป็นไปได้ (เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูก จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลสํารองแบบถาวร) เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างปลอดภัย และคัดแยกข้อมูลส่วน บุคคลของท่านออกจากการประมวลผลต่อไปจากนี้ จนกระทั่งเราสามารถดําเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

          ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

          เราขอความร่วมมือจากท่านในการทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของเรามีความเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และถูกต้อง โดยท่านสามารถแจ้งเราเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการเปลียนแปลงใด ๆ ได้ผ่านช่องทางการ ติดต่อในข้อ 8.

          เราอาจขอให้ท่านปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลเป็นครั้งคราว เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และสมบูรณ์

5. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

          ท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: ท่านมีสิทธิในการขอเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับเราเมื่อใดก็ได้ ตาม ขั้นตอน และวิธีการที่เรากําหนด เว้นแต่โดยสภาพไม่สามารถถอนความยินยอมได้
 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการเข้าถึง ขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เรา เปิดเผยการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่เรามีสิทธิปฏิเสธคําขอของท่านได้ตามกฎหมาย หรือ คําสั่งศาล หรือกรณีที่คําขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ใน กรณีที่ข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน และทําให้ข้อมูลของท่านเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการขอให้ลบ ทําลาย หรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เว้นแต่กรณีที่เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บ รักษาข้อมูลดังกล่าว
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วน บุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่เรามีเหตุในการปฏิเสธคําขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย
 • สิทธิในการห้ามมิให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านชั่วคราว หรือถาวรได้
 • สิทธิในการส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ หรือขอให้ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังบุคคลภายนอก เว้นแต่กรณีที่เราไม่สามารถ ทําได้โดยสภาพทางเทคนิค หรือมีเหตุในการปฏิเสธคําขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย
 • สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน: ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ท่านเชื่อว่าการ กระทําของเราไม่เป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้บัญญัติไว้

          ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านได้ตลอดเวลาโดยติดต่อเราผ่านทางช่องทางการติดต่อตามที่ระบุไว้ในประกาศความเป็น ส่วนตัวนี้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม อย่างไรก็ตามเราอาจคิดค่าธรรมเนียมตามสมควรหากคําขอของท่านไม่มีมูล ซํ้าซ้อน หรือมีมากเกินความจําเป็น และเราอาจปฏิเสธที่จะดําเนินการตามคําขอของท่านในสถานการณ์เหล่านั้นได้

          การจัดการกับเรื่องร้องเรียน

          ท่านสามารถติดต่อเราเพื่อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ที่ช่องทางการติดต่อ ตามที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

6. การรักษาปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

          เราให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น เราจะตรวจสอบ และใช้มาตรการ รักษาความปลอดภัยทั้งทางกายภาพ และทางเทคนิคที่ทันสมัยอยู่เสมอเมื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราได้ กําหนดนโยบาย และมาตรการควบคุมภายในเพื่อให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สูญหาย ถูกทําลายโดยไม่ ตั้งใจ ถูกนําไปใช้ในทางที่ผิด ถูกเปิดเผย และเข้าถึงโดยบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่พนักงานของเรา โดยพนักงานของเรานั้นได้รับ การอบรม และฝึกฝนให้จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัยภายใต้นโยบายของเราอยู่เสมอ

7. การแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัว

          ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ระบุไว้ด้านบนของเอกสาร โดยอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้ง คราว อย่างไรก็ตาม การแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดนั้น สามารถดูได้จากวันที่ที่ระบุไว้ข้างต้นของประกาศความเป็นส่วนตัว ฉบับนี้ดังนั้น ท่านควรตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะเพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น

8. ติดต่อเรา

          หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือต้องการใช้สิทธิใด ๆ ท่านสามารถติดต่อเราได้ที้

 • ติดต่อที่ : บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 1200 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
 • อีเมล์ถึง : dpo@mkrestaurantgroup.com หรือ
 • หมายเลขโทรศัพท์ : 02-836-1088 หรือ 02-066-1000