ความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงาน

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: 21 กรกฎาคม 2564

เรียน ผู้สมัครงาน

          บริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์จํากัด (“เรา”) ให้ความสําคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และข้อมูลส่วนบุคคลของ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับท่าน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ดังนั้นเราจึงจัดให้มีประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เพื่ออธิบายถึงการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม โดยรวมถึงข้อมูลที่ท่านมอบให้แก่เราเกี่ยวกับตัวท่านเอง หรือบุคคลที่มี ความเกี่ยวข้องกับท่าน (“ท่าน”)
 • วิธีที่เรานําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้
 • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • ทางเลือกที่เรานําเสนอให้ท่าน รวมถึงวิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการดําเนินการให้ข้อมูลส่วน บุคคลของท่านเป็นปัจจุบัน
 • สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

          เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะในกรณีที่เรามีความจําเป็น และเหตุผลที่เหมาะสมในการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น โดยอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลากหลายประเภท และประเภทของข้อมูล ส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์

          เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น

 • ข้อมูลที่ได้จากท่านโดยตรง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสรรหาบุคลากร (เช่น ใบสมัครงาน ประวัติ การทํางาน (CV หรือ Resume) ช่องทางการติดต่อกับท่าน หรือข้อมูลต่าง ๆ ในเอกสารที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้ กับเราเมื่อเริ่มต้นหรือระหว่างกระบวนการสรรหาบุคลากร)
 • ข้อมูลที่เราได้รับระหว่างกระบวนการสรรหาบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ได้รับจากการโทรศัพท์ การ สัมภาษณ์งาน ณ สาขา หรือสถานที่อื่นใดตามที่เรากําหนด หรือผ่านทางวิดีโอคอล
 • เอกสารระบุตัวตน เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่ เป็นต้น
 • ข้อมูลที่เราได้รับ หรืออาจได้รับเมื่อท่านเข้าใช้ระบบ เครื่องมือ หรือเว็บไซต์หรือช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ของ เรา
 • เมื่อท่านทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านปรากฏแก่สาธารณะอย่างชัดแจ้ง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านทาง Social Media ในกรณีดังกล่าว เราจะเลือกเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเลือกให้ปรากฏ ต่อสาธารณะเท่านั้น

          ในบางกรณี เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สาม เช่น ข้อมูลอ้างอิงจากนายจ้างเดิม (เช่น ระยะเวลาการทํางาน ประสิทธิภาพในการทํางานที่ผ่านมา เป็นต้น) ข้อมูลที่เราได้รับ หรือสามารถเข้าถึงได้จากแหล่งต่าง ๆ เช่น LinkedIn, JobsDB, Facebookเป็นต้น ข้อมูลทีได้จากผู้ตรวจสอบประวัติการทํางาน ข้อมูลจากบริษัทข้อมูล เครดิต และข้อมูลจากประวัติอาชญากรรม

          ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราอาจเก็บรวบรวมมีดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนตัว: ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น เพศ วันเดือนปี อายุอาชีพ สถานภาพสมรส สถานภาพทางทหาร จํานวน บุตร หมู่โลหิต นําหนัก ส่วนสูง หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขบัตร ประกันสังคม หมายเลขอื่น ๆ ที่ราชการออกให้ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏอยู่บนเอกสารที่รัฐออกให้เพื่อ ใช้ในการยืนยันตัวตน หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี สัญชาติ ภาพบนบัตรประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่ ลายมือชือ ข้อมูลการยืนยันตัวตน ข้อมูลการจดจําใบหน้า และเสียง รูปภาพ ภาพ หรือบันทึก จากกล้องวงจรปิด (CCTV)
 • ข้อมูลการศึกษา: รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการศึกษา ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) หลักฐานการ จบการศึกษา
 • ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว และผู้ที่เกี่ยวข้อง: ชื่อ นามสกุล และข้อมูลการติดต่อของสมาชิกในครอบครัว รวมทังคู่สมรส และบุตร บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน บุคคลอ้างอิง และผู้รับประโยชน์
 • ข้อมูลการทํางาน: รายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพ การเป็นสมาชิกองค์กรทางวิชาชีพ ความเห็นของนายจ้าง คุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ การฝึกอบรม ประวัติการรับรอง และประวัติการทํางาน (CV หรือ Resume)
 • ข้อมูลทางการเงิน และธุรกรรม: ข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูลเงินเดือน รายได้อืน และผลประโยชน์ของท่าน (เช่น โบนัสเงินบํานาญ การประกันภัย)
 • ข้อมูลการติดต่อ: ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ และรายละเอียด Social Media
 • ข้อมูลอืน ๆ : ข้อมูลที่เราได้รับหรืออาจจะได้รับระหว่างการสัมภาษณ์
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data):
  • ขัอมูลศาสนา
  • ข้อมูลเชื้อชาติ
  • ข้อมูลทางการแพทย์ ข้อมูลสุขภาพ และการตรวจรักษา
  • ข้อมูลความพิการและ
  • ข้อมูลประวัติอาชญากรรม

          นอกจากนี้ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของท่านบางประเภทเพื่อนํามา พิจารณาในการสรรหาบุคลากร หรือการว่าจ้างของเรา อย่างไรก็ตามเราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้เราสามารถทําได้

          ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลใด ๆ แก่เรา ท่านตกลง และรับรองว่าท่านได้แจ้งให้บุคคลดังกล่าว ทราบแล้วว่าเราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งได้แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงประกาศ ความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว และในกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด ท่านได้รับความยินยอมจาก บุคคลดังกล่าวตามรูปแบบ และเนื้อหาที่เรากําหนดสําหรับการที่เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว

2. วิธีที่เรานําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้

          เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะในกรณีที่เรามีความจําเป็น และเหตุผลที่เหมาะสมในการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น ทั้งนี้ เราจะใช้ฐานทางกฎหมายอย่างน้อยหนึ่งฐานดังต่อไปนี้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • ฐานสัญญา - เมื่อเราจําเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อที่จะปฏิบัติตามตามสัญญา หรือ ก่อนที่เราจะเข้าทําสัญญากับท่าน
 • ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย - เมื่อเรามีความจําเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตาม กฎหมาย หรือภาระข้อผูกพันตามกฎหมาย
 • ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย - เมื่อเป็นประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเราที่จะประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายอนุญาต เว้นแต่ที่เราเห็นว่าประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรามี ความสําคัญน้อยกว่าประโยชน์ และสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของท่าน
 • ฐานความยินยอม - เมื่อท่านให้ความยินยอมกับเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อ วัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ

          อย่างไรก็ตาม เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้เราทําได้ เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ของท่านภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและฐานทางกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคค

ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคค

การสรรหาบุคลาก

เพื่อดําเนินการใดอันเกี่ยวข้องกับการสมัครงานของท่าน

·  เพื่อยืนยันตัวตนของท่าน

·  เพื่อประเมินความสามารถคุณสมบัติและความเหมาะสมกับตําแหน่งของท่าน

·  เพื่อดําเนินการตรวจสอบประวัติและการอ้างอิงในกรณีที่สามารถกระทําได้ในขอบเขตของกระบวนการสรรหาบุคลากร

·  เพื่อดําเนินการตรวจสอบประวัติและการอ้างอิงในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากท่าน

·  เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาบุคลากร

·  เพื่อจัดทําบันทึกเกี่ยวกับกระบวนการว่าจ้างของเรา

·  เพื่อบริหารจัดการกระบวนการสรรหาบุคลากรและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

·  เพื่อปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหน

·  ฐานสัญญา

·  ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย

·  ฐานความยินยอ

 

วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคล

การบริหารจัดการความปลอดภัย และความเสี่ยง

·  เพื่อความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานของเรา รวมถึงความ ปลอดภัยของข้อมูล และเทคโนโลยีของเรา

·  เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ปฏิบัติงานของเรา

·  เพื่อป้องกันอาชญากรรม และบริหารจัดการความปลอดภัยของ เรา เช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายใน และโดยรอบ สถานที่ปฏิบัติงาน ซึ่งอาจมีการเก็บภาพเคลื่อนไหว หรือ บันทึกเสียงของท่าน

·  ฐานประโยชน์อันด้วยกฎหมาย

 

          เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ใน ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หากเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติมซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบ และขอความยินยอมจากท่านก่อนการประมวลผลดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่ กฎหมายอนุญาตให้เราดําเนินการดังกล่าวได้โดยไม่ต้องอาศัยความยินยอมของท่าน ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิให้ความยินยอม หรือปฏิเสธการประมวลผลส่วนบุคคลของท่านได้

          กรณีที่ท่านปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา

          ในกรณีที่เราจําเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่กฎหมายอนุญาต หรือข้อกําหนดใน สัญญาระหว่างท่านกับเรา และท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา เราอาจไม่สามารถปฏิบัติตามภาระข้อผูกพันที่เรามีอยู่ หรือจะมีต่อท่าน และอาจไม่สามารถดําเนินการใด ๆ ทีเกี่ยวข้องกับท่านต่อได้

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

          เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะในกรณีที่เรามีความจําเป็น และเหตุผลที่เหมาะสมในการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น ซึ่งอาจรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้

 • จําเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดของสัญญา
 • มีหน้าที่ตามกฎหมายในการกระทําการดังกล่าว
 • จําเป็นต้องรายงานตามกฎหมาย ดําเนินคดี ใช้สิทธิตามกฎหมาย หรือปกป้องสิทธิตามกฎหมาย
 • กระทําไปเพื่อประโยชน์ของธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา (เช่น เพื่อบริหารความเสี่ยง เพื่อการรายงานภายในองค์กร เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อยืนยันตัวตน เป็นต้น)
 • จําเป็นต้องปกป้องประโยชน์สําคัญต่อชีวิตของท่าน หรือบุคคลอื่น
 • ขอความยินยอมจากท่านเพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่นและท่านได้ให้ความยินยอมในการ ดําเนินการนั้น

          เราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่นดังต่อไปนี้

 • บริษัทในเครือของเรา
 • ผู้รับเหมาช่วง นายหน้า หรือผู้ให้บริการใด ๆ ที่ทํางานให้กับเรา หรือให้บริการกับเรา ซึ่งรวมถึงผู้รับเหมาช่วง นายหน้า ผู้ให้บริการ ผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าว
 • ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแลผลประโยชน์ใด ๆ ของท่าน รวมถึงคนกลาง บุคคลผู้ติดต่อ และตัวแทนของ ท่าน เช่น ผู้รับมอบอํานาจ ทนายความ เป็นต้น
 • บุคคลใด ๆ ที่ท่านชําระเงินให้ และ/หรือได้รับชําระเงิน รวมถึงสถาบันทางการเงิน และผู้ให้บริการรับชําระเงิน
 • บุคคล หรือบริษัทใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างบริษัท การควบรวมกิจการ หรือเข้าถือครองกิจการ ที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้น โดยรวมถึงการโอนสิทธิ หรือหน้าที่ใด ๆ ซึ่งเรามีอยู่ภายใต้สัญญาระหว่างเรากับท่าน
 • หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย รัฐบาล ศาล หน่วยงานระงับข้อพิพาท ผู้ตรวจสอบบัญชี และบุคคลใด ๆ ซึ่งถูก แต่งตั้ง หรือร้องขอ ให้ตรวจสอบกิจกรรมการดําเนินงานของเรา
 • บุคคลอื่นใดซึ้งมีความเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้น
 • หน่วยงานป้องกันการทุจริตซึ่งใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยืนยันตัวตนของท่าน และสืบหา และป้องกันการทุจริต รวมถึงอาชญากรรมทางการเงิน
 • บุคคลใด ๆ ที่เราได้รับคําสั่งจากท่านให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลดังกล่าว

          การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

          เราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ทําขึ้นระหว่างท่านกับ เรา เพื่อปฏิบัติตามข้อกําหนดทางกฎหมาย เพื่อปกป้องคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ และ/หรือเพื่อผลประโยชน์อันชอบ ด้วยกฎหมายของเรา โดยกฎหมายของบางประเทศอาจกําหนดให้เราต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทให้กับ บุคคลตามที่กฎหมายดังกล่าวกําหนด (เช่น เปิดเผยให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีเป็นต้น) ในกรณีนี้ เราจะเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่มีสิทธิเห็น หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่านั้น และจะกําหนดให้มีมาตรการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เหมาะสม

4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

          เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าที่จําเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศ ความเป็นส่วนตัวนี้ เว้นแต่จะมีการขยายระยะเวลาตามที้ถูกร้องขอ หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เมื่อเราไม่มีความ จําเป็นจะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะดําเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทําให้ข้อมูลส่วน บุคคลของท่านกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ หรือถ้าในกรณีที่ไม่อาจจะเป็นไปได้ (เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลสํารองแบบถาวร) เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างปลอดภัย และคัด แยกข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากการประมวลผลต่อไปจากนี้ จนกระทั่งเราสามารถดําเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านได้

          ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

          เราขอความร่วมมือจากท่านในการทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของเรามีความเป็น ปัจจุบัน สมบูรณ์ และถูกต้อง โดยท่านสามารถแจ้งเราเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ได้ผ่านช่อง ทางการติดต่อในข้อ 8.

          เราอาจขอให้ท่านปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลเป็นครั้งคราว เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลทีเป็น ปัจจุบัน ถูกต้อง และสมบูรณ์

5. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

          ท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: ท่านมีสิทธิในการขอเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับเราเมื่อใดก็ได้ ตามขั้นตอน และวิธีการที่เรากําหนด เว้นแต่โดยสภาพไม่สามารถถอนความยินยอมได้
 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการเข้าถึง ขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เรา เปิดเผยการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่เรามีสิทธิปฏิเสธคําขอของท่านได้ตามกฎหมาย หรือคําสั่งศาล หรือกรณีที่คําขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิ และเสรีภาพของ บุคคลอื่น
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน และทําให้ข้อมูลของท่านเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิด ความเข้าใจผิด
 • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการขอให้ลบ หรือทําลาย หรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เว้นแต่กรณีที่เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ เก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วน บุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่เรามีเหตุในการปฏิเสธคําขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย
 • สิทธิในการห้ามมิให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการขอให้ระงับการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านชั่วคราว หรือถาวรได้
 • สิทธิในการส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ หรือขอให้ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังบุคคลภายนอก เว้นแต่กรณีที่เราไม่ สามารถทําได้โดยสภาพทางเทคนิค หรือมีเหตุในการปฏิเสธคําขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย
 • สิทธิในการยืนข้อร้องเรียน: ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ท่านเชื่อว่าการ กระทําของเราไม่เป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้บัญญัติไว้

          ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านได้ตลอดเวลาโดยติดต่อเราผ่านทางช่องทางการติดต่อตามที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม อย่างไรก็ตามเราอาจคิดค่าธรรมเนียมตามสมควรหากคําขอของท่านไม่มี มูล ซํ้าซ้อน หรือมีมากเกินความจําเป็น และเราอาจปฏิเสธที่จะดําเนินการตามคําขอของท่านในสถานการณ์เหล่านั้นได้

          การจัดการกับเรื่องร้องเรียน

          ท่านสามารถติดต่อเราเพื่อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ที่ช่องทางการ ติดต่อตามที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

6. การรักษาปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

          เราให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างยิง ดังนัน เราจะตรวจสอบ และใช้ มาตรการรักษาความปลอดภัยทังทางกายภาพ และทางเทคนิคทีทันสมัยอยู่เสมอเมือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่าน เราได้กําหนดนโยบาย และมาตรการควบคุมภายในเพือให้ท่านมันใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สูญหาย ถูก ทําลายโดยไม่ตังใจ ถูกนําไปใช้ในทางทีผิด ถูกเปิดเผย และเข้าถึงโดยบุคคลทัวไปทีไม่ใช่พนักงานของเรา โดย พนักงานของเรานันได้รับการอบรม และฝึกฝนให้จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัยภายใต้นโยบายของเราอยู่ เสมอ

7. การแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัว

          ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ระบุไว้ด้านบนของเอกสาร โดยอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตาม การแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดนั้น สามารถดูได้จากวันที่ที่ระบุไว้ข้างต้นของประกาศ ความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ดังนั้น ท่านควรตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะเพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงที่ อาจเกิดขึ้น

8. ติดต่อเรา

          หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือต้องการใช้สิทธิใด ๆ ท่านสามารถติดต่อเรา ได้ที่

 • ติดต่อที่ : บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 1200 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
 • อีเมล์ถึง : dpo@mkrestaurantgroup.com หรือ
 • หมายเลขโทรศัพท์: 02-836-1088 หรือ 02-066-1000