ความเป็นส่วนตัวสำหรับพนักงาน

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: 21 กรกฎาคม 2564

เรียน พนักงาน

          บริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จํากัด (“เรา”) ให้ความสําคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และข้อมูลส่วนบุคคลของ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับท่าน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ดังนั้นเราจึงจัดให้มีประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เพื่ออธิบายถึงการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม โดยรวมถึงข้อมูลทีท่านมอบให้แก่เราเกี่ยวกับตัวท่านเอง หรือบุคคลที่มี ความเกี่ยวข้องกับกับท่าน (“ท่าน”)
 • วิธีที่เรานําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้
 • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • ทางเลือกที่เรานําเสนอให้ท่าน รวมถึงวิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการดําเนินการให้ข้อมูลส่วน บุคคลของท่านเป็นปัจจุบัน
 • สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

          เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะในกรณีที่เรามีความจําเป็น และเหตุผลที่เหมาะสมในการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น โดยอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลากหลายประเภท และประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์

          เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น

 • ข้อมูลที่ได้จากท่านโดยตรง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการการจ้างงาน (เช่น ใบสมัครงาน ประวัติการ ทํางาน (CV หรือ Resume) ช่องทางการติดต่อกับท่าน หรือข้อมูลต่าง ๆ ในเอกสารที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้กับ เราเมื่อเริ่มต้น หรือระหว่างกระบวนการสรรหาบุคลากร)
 • ข้อมูลที่เราได้รับในระหว่างขั้นตอนการสรรหาบุคลากร เช่น การสนทนาทางโทรศัพท์ การสัมภาษณ์งาน ณ สาขา หรือสถานที่อื่นใดตามที่เรากําหนด หรือประชุมผ่านทางวิดีโอ
 • เอกสารระบุตัวตน เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่ เป็นต้น
 • ข้อมูลที่เราได้รับ หรืออาจจะได้รับเมื่อท่านใช้ระบบ เครื่องมือ และเว็บไซต์ รวมถึงช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ของ เรา
 • เอกสารต่าง ๆ ที่ท่านกรอก หรือข้อมูลที่เราได้รับเมื่อท่านเริ่มต้นสมัครงาน หรือระหว่างการทํางาน (เช่น เอกสารการเสนอผลประโยชน์เอกสารการทําประกันภัย เอกสารผลตรวจสุขภาพ แบบสํารวจความเห็น เป็นต้น)
 • เมื่อท่านทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านปรากฏแก่สาธารณะอย่างชัดแจ้ง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านทาง Social Media ในกรณีดังกล่าว เราจะเลือกเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเลือกให้ปรากฏ ต่อสาธารณะเท่านั้น
 • การติดต่อกับท่านผ่านการสัมภาษณ์ และ/หรือการประชุมผ่านช่องทางอื่น เช่น กล้องวงจรปิด (CCTV) อุปกรณ์บันทึกภาพ และ/หรือเสียง เป็นต้น

          ในบางกรณีเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านจากบุคคลที่สาม เช่น ข้อมูลอ้างอิงจากนายจ้างเดิม (เช่น ระยะเวลาของการจ้างงาน ประสิทธิภาพในการทํางานที่ผ่านมา เป็นต้น) ข้อมูลจากผู้ให้บริการตรวจสอบประวัติ การทํางาน ข้อมูลจากหน่วยงานที่เก็บรวบรวมข้อมูลเครดิต และข้อมูลประวัติอาชญากรรม

          ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราอาจเก็บรวบรวมมีดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนตัว: ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น เพศ วันเดือนปีอายุ อาชีพ สถานภาพการสมรส สถานภาพทางทหาร จํานวนบุตร หมู่โลหิต นําหนัก ส่วนสูง ตําหนิที่สําคัญ ฟิล์มเอกซเรย์ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขอื่น ๆ ที่ราชการออกให้ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏอยู่บนเอกสารที่รัฐออกให้เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีสัญชาติ ภาพบนบัตรประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่ เลขทะเบียน และเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยของยานพหานะส่วนตัว ลายมือ ชื่อ ข้อมูลการยืนยันตัวตน ข้อมูลที่เราได้รับจากท่านจากคําถามยืนยันตัวตนของเรา เช่น รหัสผ่าน คําตอบใน กรณีที่ท่านลืมรหัสผ่าน PINs ข้อมูลการจดจําใบหน้า และเสียง รูปภาพ ภาพ หรือบันทีกจากกล้องวงจรปิด (CCTV)
 • ข้อมูลการศึกษา: รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการศึกษา ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) หลักฐานการ จบการศึกษา
 • ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว หรือผู้ดูแล: ชื่อ นามสกุล และข้อมูลการติดต่อของสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งคู่ สมรส บิดามารดา บุตรและผู้รับผลประโยชน์
 • ข้อมูลการทํางาน: รายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพ การเป็นสมาชิกองค์กรทางวิชาชีพ ความเห็นของนายจ้าง คุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ การฝึกอบรม ประวัติการทํางาน (CV หรือ Resume) ใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) และหมายเลขใบประกอบวิชาชีพ
 • ข้อมูลทางการเงิน และธุรกรรม: ข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูลเงินเดือน และรายได้อื่น รายการหักลดหย่อน ภาษีการชําระภาษี สินเชื่อ เงินกู้ ผลประโยชน์ของท่าน (เช่น บํานาญ หรือสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัย) และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่น รายละเอียดการเบิกเงิน หรือเบี้ยเลี้ยง)
 • ข้อมูลการติดต่อ: ชือผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน ทีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ และรายละเอียด Social Media
 • ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญา
            o ข้อกําหนด และเงื่อนไขการจ้างงาน การลาออก และเหตุผลของการลาออกของท่าน
            o รายละเอียดของวัน และเวลาทํางาน และการเข้าทํางาน
            o รายละเอียดของระยะเวลาที่ท่านลา รวมถึงวันหยุด การลาป่วย การลาทีเกี่ยวกับครอบครัว การลาเพื่อไป ร่วมงานศพ และการลาโดยไม่รับค่าจ้าง และเหตุผลสําหรับการลา
            o รายละเอียดของการลงโทษทางวินัย หรือกระบวนการร้องทุกข์ที่ท่านมีส่วนร่วมในระหว่างการจ้างงานกับ เรา รวมถึงคําเตือนที่ออกให้ท่าน และอีเมล์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
            o การประเมินผลการทํางานของท่าน รวมถึงการประเมินผลประสิทธิภาพการทํางาน การจัดอันดับ การ ฝึกอบรมที่ท่านเข้าร่วม แผนการปรับปรุงประสิทธิภาพ และอีเมล์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data):
            o ข้อมูลศาสนา
            o ข้อมูลเชื้อชาติ
            o ข้อมูลทางการแพทย์ ข้อมูลสุขภาพ และการตรวจรักษา
            o ข้อมูลความพิการ
            o ข้อมูลชีวภาพ (แบบจําลองลายนิ้วมือ) และ
            o ข้อมูลประวัติอาชญากรรม

          นอกจากนี้เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของท่านบางประเภทเพื่อทําการ ปรับเปลี่ยนบางประการให้เหมาะสมกับท่าน เพื่อให้ท่านมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน และเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล อย่างไรก็ตามเราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ประเภทนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้เราสามารถทําได้

          ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลใด ๆ แก่เรา ท่านตกลง และรับรองว่าท่านได้แจ้งให้บุคคลดังกล่าว ทราบแล้วว่าเราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว รวมทังได้แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงประกาศ ความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว และในกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด ท่านได้รับความยินยอมจาก บุคคลดังกล่าวตามรูปแบบ และเนื้อหาที่เรากําหนดสําหรับการที่เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว

2. วิธีที่เรานําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้

          เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะในกรณีที่เรามีความจําเป็น และเหตุผลที่เหมาะสมในการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลเท่านัน ทั้งนี้ เราจะใช้ฐานทางกฎหมายอย่างน้อยหนึ่งฐานดังต่อไปนี้ในการประมวลผลข้อมูลส่วน บุคคลของท่าน

 • ฐานสัญญา - เมื่อเราจําเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อที่จะปฏิบัติตามตามสัญญา หรือ ก่อนที่เราจะเข้าทําสัญญากับท่าน
 • ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย - เมื่อเรามีความจําเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตาม กฎหมาย หรือภาระข้อผูกพันตามกฎหมาย
 • ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย - เมื่อเป็นประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเราที่จะประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายอนุญาต เว้นแต่ที่เราเห็นว่าประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรามี ความสําคัญน้อยกว่าประโยชน์และสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของท่าน
 • ฐานประโยชน์สําคัญต่อชีวิต - เมื่อเรามีความจําเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปกป้อง ประโยชน์สําคัญต่อชีวิตของท่าน หรือบุคคลอื่น
 • ฐานความยินยอม - เมื่อท่านให้ความยินยอมกับเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อ วัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ

          อย่างไรก็ตาม เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้เราทําได้

          เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ของท่านภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และฐานทางกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคล

การจ้างงาน และการทํางาน

·  เพื่อชําระเงิน รวมถึงจัดหาให้ซึ่งสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ ต่าง ๆ ที่เราให้แก่ท่านตามสัญญาจ้างงาน

·  เพื่อจัดการผลประโยชน์ บํานาญ และสิทธิตามกรมธรรม์ ประกันภัย

·  เพื่อยืนยันตัวตนของท่าน

·  เพื่อจัดการ และตรวจสอบสิทธิของท่านในการทํางานในประเทศ ไทย

·  เพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของท่านเพื่อให้มันใจได้ว่า ท่านสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ของท่านได้

·  เพื่อตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์ สุขภาพ และการตรวจรักษา ของท่านเพื่อให้แน่ใจว่าท่านมีความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ใน ตําแหน่งที่ได้ตกลงกัน

·  เพื่อจัดทํา และดําเนินการตามแผนการเพิ่มขีดความสามารถคน พิการให้แก่ท่านได้

·  เพื่อการคํานวณ และการหักภาษี ณ ที่จ่าย

·  เพื่อจัดทํารายงานภายในที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน (เช่น รายงานการจ่ายเงินเดือน รายงานค่าเสียหาย เป็นต้น)

·  เพื่อบริหารจัดการกระบวนการสรรหาบุคลากร และบริหาร จัดการทรัพยากรบุคคล

·  เพื่อให้ท่านสามารถใช้วันลาตามสิทธิที่ท่านมี

·  เพื่อใช้ในขั้นตอนการพิจารณาปรับเลื่อนตําแหน่ง

·  เพื่อเก็บบันทึกการจ้างงานที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

·  เพื่อเก็บบันทึกรายละเอียดการติดต่อ รวมถึงข้อมูลของผู้ที่จะ ติดต่อ) ในกรณีฉุกเฉิน

·  เพื่อดําเนินการ และเก็บบันทึกการลงโทษทางวินัย และการร้อง ทุกข์ และเพื่อให้แน่ใจว่าการดําเนินการดังกล่าวเป็นที่ยอมรับได้ ภายในสถานที่ทํางาน

·  เพื่อดําเนินการ และจัดเก็บหลักฐานการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเมื่อ ท่านก่อความเสียหายให้กับเรา

·  เพื่อดําเนินการ และเก็บบันทึกประวัติ และรายละเอียดการ ทํางานของท่าน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง และการวางแผนการ พัฒนาอาชีพ

·  เพื่อดําเนินการตามขั้นตอน และเก็บบันทึกการเข้าทํางาน การ ขาดงาน และจัดการการขาดงานเพื่อให้การจัดการแรงงานที่มี ประสิทธิภาพ

·  เพื่อดําเนินการ และเก็บบันทึกการลาประเภทอื่น ๆ รวมถึงการ ลาเพื่อคลอดบุตร การลาเพื่อดูแลบุตร การลาเพื่อรับบุตรบุญ ธรรม และการลาเพื่อใช้สิทธิเลี้ยงดูร่วมกัน

·  เพื่อจัดการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร และจัดกิจกรรมอื่น ๆ ให้กับท่าน

·  เพื่อใช้อ้างอิงตามคําขอพนักงานปัจจุบัน หรือในอดีต (เช่น การ จัดทําเอกสารรับรองเงินเดือน การจัดทําหนังสือรับรองการผ่าน งาน การหักเงินเดือนเพื่อชําระหนี้ตามที่ท่านร้องขอ เป็นต้น)

·  เพื่อปฏิบัติตามคําร้องขอตามสิทธิที่ท่านมีต่อข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านที่อยู่ในความครอบครองของเรา

·  เพื่อตอบสนอง และยกสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายขึ้นต่อสู้

·  เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายด้านสุขภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

·  เพื่อรักษา และส่งเสริมความเสมอภาค การไม่เลือกปฏิบัติและ ความเท่าเทียมกันในสถานที่ทํางาน

·  เพื่อจัดเก็บความคิดเห็น และหาแนวทางในการพัฒนา และสร้าง ความสุขให้กับพนักงาน

·  เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

·  ฐานสัญญา

·  ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย

·  ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

·  ฐานความยินยอม

การบริหารจัดการความปลอดภัย และความเสี่ยง

·  เพื่อความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน รวมถึงความปลอดภัยของ ข้อมูล และเทคโนโลยี

·  เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ทํางาน

·  เพื่อปกป้อง หรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ ของบุคคล

·  เพื่อป้องกันอาชญากรรม และบริหารจัดการความปลอดภัยของ เรา เช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายใน และโดยรอบ สถานที่ทํางาน ซึ่งอาจมีการเก็บภาพเคลื่อนไหว หรือ บันทึกเสียงของท่าน

·  ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

·  ฐานประโยชน์สําคัญต่อชีวิต

          

          เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ใน ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หากเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติมซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบ และขอความยินยอมจากท่านก่อนการประมวลผลดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้เราดําเนินการดังกล่าวได้โดยไม่ต้องอาศัยความยินยอมของท่าน ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิให้ความยินยอม หรือปฏิเสธการประมวลผลส่วนบุคคลของท่านได้

          กรณีที่ท่านปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา

          ในกรณีที่เราจําเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่กฎหมายอนุญาต หรือข้อกําหนดใน สัญญาระหว่างท่านกับเรา และท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา เราอาจไม่สามารถปฏิบัติตามภาระข้อผูกพันที่เรามีอยู่ หรือจะมีต่อท่าน และอาจไม่สามารถดําเนินการใด ๆ ทีเกี่ยวข้องกับท่านต่อได้

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

          เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะในกรณีที่เรามีความจําเป็น และเหตุผลที่เหมาะสมในการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น ซึ่งอาจรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้

 • จําเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดของสัญญา
 • มีหน้าที่ตามกฎหมายในการกระทําการดังกล่าว (เช่น การหักภาษี ณ ที่จ่าย การจัดการอบรมฝีมือแรงงาน เป็นต้น)
 • จําเป็นต้องรายงานตามกฎหมาย ดําเนินคดี ใช้สิทธิตามกฎหมาย หรือปกป้องสิทธิตามกฎหมาย
 • กระทําไปเพื่อประโยชน์ของธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา (เช่น เพื่อบริหารความเสี่ยง เพื่อการรายงานภายในองค์กร เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อยืนยันตัวตน เพื่อให้บริษัทอื่น สามารถให้บริการตามที่ท่านร้องขอได้ เป็นต้น)
 • จําเป็นต้องปกป้องประโยชน์สําคัญต่อชีวิตของท่าน หรือบุคคลอื่น
 • ขอความยินยอมจากท่านเพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่น และท่านได้ให้ความยินยอมในการ ดําเนินการนั้น

          เราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่นดังต่อไปนี้

 • บริษัทในเครือของเรา
 • ผู้รับเหมาช่วง นายหน้า หรือผู้ให้บริการใด ๆ ที่ทํางานให้กับเรา หรือให้บริการกับเรา ซึ่งรวมถึงผู้รับเหมาช่วง นายหน้า ผู้ให้บริการ ผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าว
 • ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแลผลประโยชน์ใด ๆ ของท่าน รวมถึงคนกลาง บุคคลผู้ติดต่อ และตัวแทนของ ท่าน เช่น ผู้รับมอบอํานาจ ทนายความ เป็นต้น
 • บุคคลใด ๆ ทีท่านชําระเงินให้ และ/หรือได้รับชําระเงิน รวมถึงสถาบันทางการเงิน และผู้ให้บริการรับชําระเงิน
 • บุคคล หรือบริษัทใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างบริษัท การควบรวมกิจการ หรือเข้าถือครองกิจการ ที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้น โดยรวมถึงการโอนสิทธิ หรือหน้าที่ใด ๆ ซึ่งเรามีอยู่ภายใต้สัญญาระหว่างเรากับ ท่าน
 • หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย รัฐบาล ศาล หน่วยงานระงับข้อพิพาท ผู้ตรวจสอบบัญชี และบุคคลใด ๆ ซึ่งถูก แต่งตั้ง หรือร้องขอ ให้ตรวจสอบกิจกรรมการดําเนินงานของเรา
 • บุคคลอื่นใดซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้น
 • หน่วยงานป้องกันการทุจริตซึ่งใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยืนยันตัวตนของท่าน และสืบหา และป้องกันการทุจริต รวมถึงอาชญากรรมทางการเงิน
 • บุคคลใด ๆ ที่เราได้รับคําสั่งจากท่านให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลดังกล่าว เช่น สถานศึกษา เป็นต้น

          การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

          เราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ทําขึ้นระหว่างท่านกับ เรา เพื่อปฏิบัติตามข้อกําหนดทางกฎหมาย เพื่อปกป้องคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ และ/หรือเพื่อผลประโยชน์อันชอบ ด้วยกฎหมายของเรา โดยกฎหมายของบางประเทศอาจกําหนดให้เราต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทให้กับ บุคคลตามทีกฎหมายดังกล่าวกําหนด (เช่น เปิดเผยให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีเป็นต้น) ในกรณีนี้ เราจะเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่มีสิทธิเห็น หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่านั้น และจะกําหนดให้มีมาตรการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เหมาะสม

4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

          เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าที่จําเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศ ความเป็นส่วนตัวนี้ เว้นแต่จะมีการขยายระยะเวลาตามที่ถูกร้องขอ หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เมื่อเราไม่มีความ จําเป็นจะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะดําเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทําให้ข้อมูลส่วน บุคคลของท่านกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ หรือถ้าในกรณีที่ไม่อาจจะเป็นไปได้ (เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลสํารองแบบถาวร) เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างปลอดภัย และคัด แยกข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากการประมวลผลต่อไปจากนี้ จนกระทั่งเราสามารถดําเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านได้

          ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

          เราขอความร่วมมือจากท่านในการทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของเรามีความเป็น ปัจจุบัน สมบูรณ์ และถูกต้อง โดยท่านสามารถแจ้งเราเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ได้ผ่านช่อง ทางการติดต่อในข้อ 8.

          เราอาจขอให้ท่านปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลเป็นครั้งคราว เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่เป็น ปัจจุบัน ถูกต้อง และสมบูรณ์

5. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

          ท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: ท่านมีสิทธิในการขอเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับเราเมื่อใดก็ได้ ตามขั้นตอน และวิธีการที่เรากําหนด เว้นแต่โดยสภาพไม่สามารถถอนความยินยอมได้
 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการเข้าถึง ขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เรา เปิดเผยการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่เรามีสิทธิปฏิเสธคําขอของท่านได้ตามกฎหมาย หรือคําสั่งศาล หรือกรณีที่คําขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของ บุคคลอื่น
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน และทําให้ข้อมูลของท่านเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิด ความเข้าใจผิด
 • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการขอให้ลบ ทําลาย หรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เว้นแต่กรณีที่เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายทีเกียวข้องในการเก็บ รักษาข้อมูลดังกล่าว
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วน บุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่เรามีเหตุในการปฏิเสธคําขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย
 • สิทธิในการห้ามมิให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการขอให้ระงับการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านชั่วคราว หรือถาวรได้
 • สิทธิในการส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ หรือขอให้ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังบุคคลภายนอก เว้นแต่กรณีที่เราไม่ สามารถทําได้โดยสภาพทางเทคนิค หรือมีเหตุในการปฏิเสธคําขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย
 • สิทธิในการยืนข้อร้องเรียน: ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ท่านเชือว่าการ กระทําของเราไม่เป็นไปตามทีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้บัญญัติไว้

          ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านได้ตลอดเวลาโดยติดต่อเราผ่านทางช่องทางการติดต่อตามที่ระบุไว้ในประกาศความ เป็นส่วนตัวนี้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม อย่างไรก็ตามเราอาจคิดค่าธรรมเนียมตามสมควรหากคําขอของท่านไม่มี มูล ซํ้าซ้อน หรือมีมากเกินความจําเป็น และเราอาจปฏิเสธที่จะดําเนินการตามคําขอของท่านในสถานการณ์เหล่านั้นได้

          การจัดการกับเรื่องร้องเรียน

          ท่านสามารถติดต่อเราเพื่อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ที่ช่องทางการ ติดต่อตามที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

6. การรักษาปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

          เราให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น เราจะตรวจสอบ และใช้ มาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งทางกายภาพ และทางเทคนิคที่ทันสมัยอยู่เสมอเมื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่าน เราได้กําหนดนโยบาย และมาตรการควบคุมภายในเพื่อให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สูญหาย ถูก ทําลายโดยไม่ตั้งใจ ถูกนําไปใช้ในทางที่ผิด ถูกเปิดเผย และเข้าถึงโดยบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่พนักงานของเรา โดย พนักงานของเรานั้นได้รับการอบรม และฝึกฝนให้จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัยภายใต้นโยบายของเราอยู่ เสมอ

7. การแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัว

          ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ระบุไว้ด้านบนของเอกสาร โดยอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตาม การแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดนั้น สามารถดูได้จากวันที่ที่ระบุไว้ข้างต้นของประกาศ ความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ดังนั้น ท่านควรตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะเพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงที่ อาจเกิดขึ้น

8. ติดต่อเรา

          หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือต้องการใช้สิทธิใด ๆ ท่านสามารถติดต่อเรา ได้ที่

 • ติดต่อที่ : บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 1200 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
 • อีเมล์ถึง : dpo@mkrestaurantgroup.com หรือ
 • หมายเลขโทรศัพท์: 02-836-1088 หรือ 02-066-1000